CEİDizler Projesi kapsamında İş Birliği Geliştirme Uzmanı arıyoruz.

Yayın Tarihi: 31.05.2021

İş Birliği Geliştirme Uzmanı İlanı

TÜRKİYE’DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ FAZ II

İŞ TANIMI

 

Senior Engagement Expert / İş Birliği Geliştirme Uzmanı

 

Arka Plan

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II”, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 36 ay olan proje, 2 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022’de tamamlanacaktır. Proje hedef grupları toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışan STÖ’ler, hak temelli faaliyet gösteren STÖ’ler, üniversitelerin toplumsal cinsiyet alanında çalışan akademik birimleri ve akademisyenler, meslek örgütleri, belediyeler ve yerel cinsiyet eşitliği birimleri, sendikaların toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili birimleri ve uzmanlarıdır.

 

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin yerleşmesi için sivil toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, akademinin ve sendikaların hak temelli izleme kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve hak temelli izlemenin bilimsel temelde yapılması için bilgi üretmektir.

 

CEİDizler Projesi Adana, Ankara, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun ve Trabzon illerinde yürütülmektedir. Bu illerde proje hedef gruplarından oluşan Yerel Eşitlik İzleme Platformları (YEİP) kurulacak; bu platformlar illere dair izleme planları hazırlayacak ve savunuculuğunu yapacaklardır.

 

Proje kapsamında, sivil toplum kuruluşları (hak temelli ve toplumsal cinsiyet alanında çalışan örgütler), akademisyenler ve üniversitelerin ilgili birimleri, yerel yönetimlerin eşitlik birimlerinden oluşan bir Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu (EGEMOG) kurulacaktır. Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu ile toplumsal cinsiyet eşitliği izleme konusunda iş birliğinin geliştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin göstergelerle izlenmesi konusunda ulusal ölçekte bir izleme ağı oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin sürdürülebilirliğini sağlayacak olan bu grup, toplumsal cinsiyet eşitliğinin göstergelerle izlenmesi yaklaşımının yaygınlaştırılması, saha faaliyetlerinin desteklenmesi, izleme yapan örgütlerin bu yaklaşımı benimsemeleri ve kendi çalışmalarına dahil etmeleri, toplumsal cinsiyet alanında ulusal ölçekte bilgi üretimi ve ulusal/uluslararası alanda savunuculuğunun yapılması konularında önemli rol oynayacaktır.

 

Grubun ilk üç toplantısı hedef gruplarla ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda grubun yapısı, sürdürülebilirliği için atılması gereken adımlar, faaliyet önerileri tartışılmıştır.

 

CEİDizler Projesi kapsamında üç hedef grubu bir araya getirecek beş toplantı yapılması öngörülmektedir. Toplantılar Ankara, İstanbul ya da İzmir’de gerçekleştirilecektir. Bu toplantıların ilki Mayıs 2021’de gerçekleştirilecek ve toplantıda Türkiye Yıllık Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu tartışmaya açılacaktır.

 

EGEMOG toplantılarının amaçları:

 • Ulusal izleme mekanizması geliştirmek ve iş birliği için ortak bir zemin oluşturmak,
 • Tematik raporlar, yıllık raporlar ve diğer ilgili çıktılar üzerine tartışmak, geliştirmek,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesine ilişkin yeni çalışma alanlarının belirlenmesi,
 • Hak temelli izlemenin yaygınlaştırılması,
 • İyi örneklerin paylaşılması.

 

POZİSYONUN TANIMI

İş Birliği Geliştirme Uzmanı (Senior Engagement Expert), Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu’nun (EGEMOG) oluşumunu ve işleyişini destekleyecektir. Bu pozisyon gerektiğinde, Yerel Eşitlik İzleme Platformlarının (YEİP) ilişki kurma çalışmalarını da destekleyecektir. Bu pozisyon için kilit beceri; ağ oluşturmak, ilişki kurmak ve katılımı kolaylaştırmak olacaktır. Pozisyon, görevlerin niteliğine bağlı olarak günlük olacaktır ve proje kapsamında toplam 40 iş günü çalışma öngörülmektedir.

 

Görev ve Sorumluluklar:

 • İş Birliği Geliştirme Uzmanı (Senior Engagement Expert), aşağıdaki işleri yapacaktır.
 • Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu’nun çalışmalarını yürütmek.
 • Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu’na kurumların aktif katılımını sağlamak.

Bu amaçla;

 • Kurum yetkilileri ile birebir görüşme/toplantıları organize etmek.
 • Kurum yetkilileri ile birebir görüşme/toplantılar gerçekleştirmek, CEİDizler Projesi ve Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu hakkında bilgi aktarmak, kurumların önerilerini almak.
 • Kurum görüşmelerini raporlaştırmak.
 • Kurumların Cinsiyet Eşitliği İzleme Grubu’na ne şekillerde katkı sağlayabileceğini belirlemek ve CEİD YK’nın onayına sunmak.
 • Kurumlarla ilişkilerin sürdürülebilirliğini sağlayacak adımlar atmak (protokol imzalanması vb.).

 

 • Kurumlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda EGEMOG toplantıları için içerik önerileri sunmak, moderasyonunu yapmak
 • EGEMOG için önemli bir faaliyet olan Yıllık Raporun savunuculuk faaliyetlerine destek olmak.
 • Gerektiğinde, Yerel Eşitlik İzleme Platformlarının (YEİP) ilişki kurma çalışmalarını desteklemek, YEİP’lerde yer alan kurumlarla aktif katılımlarını sağlamak üzere görüşmeler yapmak.

 

Raporlama:

Proje Direktörü

 

Süre:

Bu iş için 40 günlük bir çalışma öngörülmüştür. İş, 15 Haziran 2021’de başlayıp ve 31 Aralık 2022’de sonlanacaktır.

 

Beklenen Nitelikler/Profil:

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği, hak temelli izleme konularında alan bilgisine sahip olmak
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan kuruluşlar, hak temelli örgütler ve/veya yerel yönetimlerle en az 10 yıllık çalışma deneyimine sahip olmak (gönüllü ve/veya profesyonel)
 • Sivil toplum kuruluşları, belediye, akademi vb. kurumların ortaklığında uygulanan en az 1 proje deneyimine sahip olmak
 • Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
 • İngilizce dil bilgisine sahip olmak
 • Şehirlerarası seyahat etme engeli bulunmamak
 • İyi iletişim becerisine ve organizasyon deneyimine sahip olmak
 • Ekip çalışması deneyimine ve becerisine sahip olmak

 

Başvuru: Adayların İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “İş Birliği Geliştirme Uzmanı” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine 11 Haziran 2021'e kadar mail atmalarını rica ederiz.

 


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.