CEİDizler Projesi kapsamında hazırlanacak Yaşlılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği raporu için Tematik Alan Haritalama Raporu yazarı arıyoruz.

Yayın Tarihi: 02.05.2021

Tematik Alan Haritalama Raporu Yazarı İlanı

TÜRKİYE’DE KATILIMCI DEMOKRASİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN İZLENMESİ PROJESİ FAZ II

TEMATİK ALAN HARİTALAMA RAPORU YAZARI

İŞ TANIMI

ARKA PLAN

“Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Faz II”, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen doğrudan hibe projesidir. Uygulama süresi 36 ay olan proje 2 Ocak 2020 tarihinde başlamıştır ve 31 Aralık 2022’de tamamlanacaktır. Proje Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Eskişehir, Mersin ve Samsun olmak üzere 9 ilde uygulanmaktadır.

Projenin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve katılımcı demokrasinin güçlendirilmesi için hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin (STK), yerel yönetimlerin, kamu yararına çalışan örgütlerin, akademinin ve sendikaların kapasitelerini artırmak, ilgili paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmektir. Bu amaçla konunun uzmanları tarafından bilimsel ve teknik gereklere uygun olarak Yaşlılık ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği tematik alanında haritalama raporu hazırlanacak, mevcut durum ortaya konulacak, toplumsal cinsiyet eşitliği izleme göstergeleri oluşturulacaktır. Proje uygulama illerinde kapasite arttırıcı eğitimler ve atölyeler düzenlenirken bu rapordan da faydalanılacaktır.

 

POZİSYONUN TANIMI

Tematik Alan Uzmanı, hak temelli izleme ve değerlendirme prensiplerine uygun olarak yukarıda belirtilen alanlarda hazırlanacak olan haritalama raporunda, ilgili alandaki “normlar ve standartlar”ı belirleyerek, Türkiye’deki mevcut durumu bu normlar ve standartlara göre analiz edip göstergeler geliştirecek ve veri kaynakları belirleyerek Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği haritalanmasına katkı sunacaktır. Ayrıca ilgili tematik alanlar için kavramlar ve teknik terimler listesinin hazırlanmasını sağlayacaktır.

Hazırlanan tematik raporların bilgisinin 9 proje uygulama illerinde yapılacak atölyeler aracılığıyla yerele aktarılması ve böylece, hak temelli sivil örgütlerin ve ilgili kamu kurumlarının toplumsal cinsiyet eşitliği izleme kapasitelerinin geliştirilmesi ve politika uygulamalarının etkinliğinin güçlendirilmesi beklenmektedir. Bu sayede, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarını ve uygulamalarını izleme yoluyla hak temelli örgütler ile kamu politika yapıcıları arasındaki iş birliği ve iletişimin sağlanması ve/veya güçlendirilmesi de hedeflenmektedir.

 

Görev ve Sorumluluklar

Tematik alan uzmanının proje ile ilişkisi rapor önerisinin kabulüyle başlar. Tematik alan uzmanı, uzmanlık alanıyla ilgili olarak:

1. Rapor önerisi hazırlar. Bu rapor önerisinde, çalışmanın konusuna, kapsamına, alanla ilgili temel kavramlara, temel başvuru kaynaklarına, konuyla ilgili normların ve standartların belirlenmesinde kullanılacak ulusal ve uluslararası sözleşmeler, beyannameler, anlaşmalar vb. gibi metinlere, çalışma planı, çalışma takvimi ve varsa sınırlılıklara, sınırlılıkları ortaya çıkaran gerekçelere yer verilmelidir.

2.Uzman, raporların yazımında kullanılacak kılavuza uygun olarak hazırlamış olduğu rapor önerisini ilgili koordinatör ve süpervizöre iletir.

3.Koordinatör ve süpervizörden gelen geri bildirime göre metnini gözden geçirir ve uygun bulduğu değişiklikleri, düzenlemeleri yapar.

4.Uzman, taslağın kabulünü takip eden süreden sonra yaptığı çalışmaları içeren bir ara raporu takvimde belirtilen tarihte süpervizöre teslim eder.

5.Ara raporu süpervizör ve eğitim koordinatöründen gelen öneri ve eleştiriler doğrultusunda yeniden gözden geçirir. Projenin hedefleri ve tematik alan yönergesi doğrultusunda gerekirse yeniden düzenler.

6.Hazırladığı göstergeleri, ilgili alanda çalışan kamu ve sivil toplumdaki uzmanlarla paylaşarak geri bildirim alabilir.

7.Göstergeler hakkında aldığı geri bildirimlere uygun olarak tematik alan haritalama raporuna nihai halini verir.

8.Gerektiğinde, fikir alışverişi için yapılacak toplantılara katılır.

9.Raporun İngilizce çevirisinin ve redaksiyonunun kontrolünü yapar.

10.Raporunun geniş özetini ve yönetici özetini çıkarır.

11.Tematik alan uzmanı, tematik haritalama raporunu hazırlarken, bilimsel kriterlere uygun derleme yapma, veri toplama, veri kaynaklarına ulaşma bilgisi, becerisi ve yetkinliğine sahip kişilerden destek alabilir. Ancak projeye karşı sorumlu olan bu kişiler değil, uzmanın kendisidir. Hazırlanacak olan bu rapor uzmanın adı ile basılacak olup CEİM E-Kütüphane’de çevrimiçi olarak da yayınlanacaktır.

 

Uzman Profili

Haritalama çalışmasında görev alacak uzmanın:

· Haritalama çalışmasını gerçekleştireceği tematik alanda uzmanlaşmış olması;

· Bu alana ilişkin araştırma ve yayınlarının bulunması;

· İzleme çalışmalarına ilişkin bilgisinin, deneyiminin olması;

· Ekip çalışmasına yatkın olması;

· Bilgisayar okur-yazarlığının bulunması;

· İyi derecede İngilizce bilmesi gerekmektedir.

Başvuru: Adayların İngilizce ve Türkçe özgeçmişlerini, konu satırında “Tematik Alan Haritalama Raporu Yazarı” yazarak, ik@ceid.org.tr adresine mail atmalarını rica ederiz.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.