Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Hibe Programı kapsamında uygulama süreleri 12 ay olan projeler faaliyetlerini tamamlayıp projelerinin sonuna gelmiştir.

Yayın Tarihi: 05.09.2022

CEİDizler Hibe Programı Kapsamında 5 Hibe Projesi Tamamlandı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen CEİDizler Hibe Programı kapsamında uygulama süreleri 12 ay olan projeler faaliyetlerini tamamlayıp projelerinin sonuna gelmiştir.

Bu projelerin arasında, Eşit Nesiller Derneği’nin Ankara Barosunun ile ortaklaşa olarak Ankara’da yürüttüğü, Kadınlara Yo?nelik S?iddetle Mu?cadelede Hukuki Verilerin I?zlenmesi ic?in Kapasite Artırma Projesi kadınlara yönelik şiddetle mu?cadelede 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmasına ilişkin izleme kapasitesini güçlendirmeyi, paydaşların savunuculuk kapasitesinin artırmayı ve hukuki destek mekanizmalarına ilişkin farkındalığın artırılması yoluyla kadına karşı şiddetle mücadeleye etkin şekilde katkıda bulunmayı amaçlamıştır. Sağlanan hibe desteği ile şiddete maruz kalan ve hukuki mekanizmalara bas?vuruda bulunan kadınların mevcut yasal olanaklardan ne o?lc?u?de faydalandıkları ve s?iddeti o?nlemede 6284 sayılı kanunun is?levsellig?i, veri toplama ve derleme yöntemleriyle incelenecektir ve sonuç? değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Nitel verilerin toplanması amacıyla s?iddete maruz kalan 10 kadın ile derinlemesine go?ru?s?meler gerçekleştirilmiş ve veri toplama ve savunuculuk konularında kapasite gelis?tirme eg?itimlerinin yanı sıra paydas?lar arası is? birlig?i ve koordinasyonu artırmak amacıyla c?alıs?tay du?zenlenerek proje kapsamında elde edilen veriler ilgili platformlarda paylaşılmıştır. Bunlara ek olarak, kadına karşı s?iddetle mu?cadelede idari verilerin toplanmasına ilis?kin uluslararası bir iyi uygulama raporu yayınlanmıştır. Projenin aktivite detayları ve sonuçları için web sayfasını inceleyebilirsiniz: http://www.esitnesiller.org.

Ankara’da uygulanan bir diğer proje, Üniversiteli Kuir Araştırmaları ve Lezbiyen Gay Biseksüel Trans İnterseks Dayanışma Derneği (UNİKUİR) ve Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)ortaklığında yürütülen, Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Projesi oldu. Bu proje kapsamında ise üniversitelerdeki LGBTİ+’ların mevcut durumunu toplumsal cinsiyet eşitliği açısından anlamayı, izlemek ve haritalamak amaçlanmıştır. Bu proje sayesinde LGBTİ+ hak savunuculuğu faaliyetlerine kaynak olacak şekilde İstanbul ve Ankara’daki devlet üniversitelerindeki LGBTİ+’ların toplumsal cinsiyet eşitliğinde mevcut durumun ortaya konmuş ve LGBTİ+ hakları konusunda farkındalığın artması sağlanmıştır. Ayrıca üniversitelerde LGBTİ+’lar bağlamında toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlaşılması ve yaygınlaştırılmasına katkıda bulunulmuştur. Projenin aktivite detayları ve sonuçları için web sayfasını inceleyebilirsiniz: https://www.unikuir.org.

Bir başka proje İzmir Çiğli Belediyesi iştirakçiliğinde, Turuncu Dernek ve Yaygın Eğitim Merkezi tarafından ortaklaşa olarak uygulanan “Çiğli Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarının Kapasitelerinin Artırılması: İzleme ve Gösterge Temelli Yaklaşım” projesidir. Bu proje ise ‘Çiğli Belediyesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışmalarının Kapasitelerinin Artırılması: İzleme ve Gösterge Temelli Yaklaşım’ projesi İzmir’e bağlı Çiğli Belediyesi’nin yerel

politika ve hizmetlerini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale dönüştürmeyi, veri ve gösterge setleri aracılığıyla belediyenin izlenebilirliğini sürdürülebilir hale getirmeyi, kapasite geliştirme, farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri ile belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığını geliştirmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Projenin Çıktıları Aracılığıyla Elde Edilen Kazanımlar: Çiğli Belediyesi’nin hazırlayacağı Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda kullanılmak üzere en az üç birime ait veri ve göstergeler, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale dönüştürülmüş ve Çiğli Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili mevcut durum ve ihtiyaç analiz raporu oluşturulmuştur. Bu raporlar doğrultusunda belediyede karar alıcı pozisyonda olan üst düzey yöneticilere yönelik toplumsal cinsiyet eşitliğine dair kapasite geliştirme, belediye çalışanlarına ise farkındalık eğitimleri verilmiştir. Diğer yerel yönetimlerin de proje çıktılarından faydalanabilmesi için sağlanan eğitimlere dair bir eğitim rehberi oluşturulmuştur. Proje çıktıları projeye ait web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaygınlaştırılarak çıktıların daha fazla faydalanıcıya ulaşması sağlanmıştır. İzmir’de bulunan yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’ların da dahil olduğu bir iş birliği ve sürdürülebilirlik çalıştayı düzenlenerek yerel STK ve resmî kurumların arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlanmıştır. Projenin aktivite detayları ve sonuçları için web sayfasını inceleyebilirsiniz: https://esitlikkentte.org.tr

Tamamlanan projelerden bir diğeri olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Katılımcılık Odaklı Bir Çalışma: Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Gösterge Temelli İzlenmesi projesi, Kadına Özgürlük ve Eşitlik Derneği (KÖVED)tarafından Adana ilinde Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’nın (TESEV) iştiraki ile uygulanmıştır. Bu projede Adana Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımcılık açılarından gösterge temelli ve çok yönlü olarak izlenmesini ve bu izlemenin sonuçlarına dayalı olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve katılımcılık alanlarında savunuculuk yapmayı hedeflemektedir. Proje kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma ortamının ve ürettiği hizmetlerin toplumsal cinsiyete duyarlı ve katılımcılık açısından güçlendirilmiş bir yapıya erişmesi için güvenilir veriye dayalı somut önerilerde bulunulmuştur. Elde edilecek çıktılar Adana eşitlik izleme bileşenlerinin ve tüm ilgili sivil alan aktörlerinin savunuculuk çalışmalarını güçlendirmek üzere yaygınlaştırılmıştır. Bu sayede ülke genelindeki yerel yönetim birimlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık ve katılımcılık bağlamındaki dönüşümlerine destek sağlanması hedefine ulaşılmıştır. Projenin aktivite detayları ve sonuçları için web sayfasını inceleyebilirsiniz: https://abbizleme.koved.org.tr

Bu dönemde başarıyla tamamlanan son proje ise Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği (KEBSED) tarafından Trabzon Büyükşehir Belediyesi iştiraki ile Trabzon’daki 4 ilçe Belediyesinde uygulanan “Kalıcı İzler” projesidir. ‘Kalıcı İzler’ projesi kapsamında Trabzon ve ilgili ilçelerde yerel eşitlik mekanizmalarının güçlendirilmesi, kentsel hizmetler bağlamında yerel eşitlik eylem planlarını oluşturması, oluşturulan izleme komisyonları aracılığıyla gösterge temelli cinsiyet eşitliği izlenme planlarının yürütülmesi ve toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet sunumu bakımından kurumsal kapasitesinin artırılması amaçlanmıştır. Sağlanan hibe fonu ile İlgili ilçelerde Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceden oluşturulan fakat aktif olarak faaliyet göstermeyen yerel eşitlik mekanizması işlevsel hale getirilmiştir. Hedef gruplara verilen kapasite geliştirme eğitimleri sayesinde ilçede kadınların güçlendirilmesine yönelik hizmet sunumu açısından ilçe belediyelerinin kurumsal kapasitesinde artış gözlenmiştir. İlgili ilçelerde ilçe kadın hakları koordinasyon kurulları oluşturulmuş ve kadınların güçlenmesine destek olmak üzere yerel eşitlik eylem planları oluşturulmuştur. Aynı zamanda ilçe izleme komisyonları oluşturularak gösterge temelli toplumsal cinsiyet eşitliği izleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Projenin sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kurulların ve komisyonların kadınların güçlenmesini sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Proje uygulama süresince oluşturulan mekanizmalar ve faaliyetler hakkında Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Birimleri ile iş birliği yapılarak projenin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaları sağlanmıştır. Projenin aktivite detayları ve sonuçları için sosyal medya hesabını inceleyebilirsiniz: https://instagram.com/kebsed

 

Bu şekilde 11 Hibe Projesinin 5 tanesi başarıyla tamamlanmıştır, Hibe Programı kapsamında desteklenen diğer projelerin uygulaması devam etmektedir.


Avrupa Birliği tarafından
finanse edilmektedir.